آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

به باشیم

اصلاح سبک زندگی و ناباروری در ادامه رویداد رویش ​​​​​​​

دغدغه های فرهنگی
​​​​​​​در منظومه فکری رهبری

دراین نشست سعی شد به موضوعات فرهنگی و اولویت بندی آن از دیدگاه رهبری اشاره شود

دغدغه های فرهنگی
​​​​​​​در منظومه فکری رهبری

دراین نشست سعی شد به موضوعات فرهنگی و اولویت بندی آن از دیدگاه رهبری اشاره شود

رویداد های برگزار شده

فرهنگی

همایش جستار

حول محوریت جهاد و ضرورت آموزش و فرهنگ​​​​​​​

نشست توانمند سازی بانوان مه نو

آموزش بانوان فعال در حوزه موضوعات اجتماعی یکی از ماموریت های مه نو است​​​​​​​