آدرس ما
​​​​​​​تهران، خ فرجام، خ حیدرخانی
دانشگاه علم و صنعت ایران

​​09925007022

با ما در ارتباط باشید
maheno.bonyadehsan@gmail.com

​پیام رسان ایتا و بله​​​​​​​

این کارگروه رسالت تبیین مسائل حوزه زنان از دیدگاه اسلام و بررسی مسئله مهم نگاه به زن در غرب را برعهده دارد.
چراکه آگاهی بانوان نسبت به مسائل موجود این حوزه سبب نقش آفرینی بهتر و ارتقا جایگاه بانوان می شود. خروجی های این گروه به صورت تولیدات رسانه ای و همچنین برگزاری نشست های مختلف می باشد.​​​​​​​

در پیچ وخم های تاریخ، همواره نگاهی کاسب گرانه و مادی در مسئله زن، دخالت داشته است. این نگاه از ابتدای تاریخ ،چه در جوامع متمدن، مانند مصر و روم و ایران باستان و چه در دنیای متجدد امروز وجود داشته و دارد. همین نگاه است که پای ظلم تاریخی به زن را به میان می کشد.
انسان متجدد قرن نوزدهمی هم ظلم به زنان را به شیوه خود  بر پا داشت.به زمانی می رویم که در اروپا، زن حق مالکیت نداشت و مایملک زن متعلق به مرد و شوهرش بود و حق تصرف در مال خود نداشت یا از وقتی که دموکراسی در غرب راه افتاده بود زن حق رای دادن نداشت. در یک چنین دنیایی ناگهان مسئله انقلاب صنعتی و کارخانجات و حضور موثر شاغل زن در کارخانجات با خرج کمتر برای سرمایه دارها مطرح شد. آن زمان بود که بناگاه برای زن حق مالکیت قائل شدند. برای اینکه بتوانند او را به کارخانه بکشانند مزد کمتری بدهند و طبعاً آمدن او به میدان اشتغال  الزامات خودش را داشت و پیامدهای بسیاری را تا امروز داشته است.
در همین راستا در این مستند به تاریخ زن و جنبش های مهم مانند فمینیسم پرداخته شده و تفاوت نگاه اسلام و غرب به زنان بررسی شده است​​​​​​​

تماشای مستند

زنان گام دوم

یک متن توصیفی در مورد مرکز نوآوری اجتماعی مه نو