عنوان دورهدوره مجازی توانمندسازی بانوان
برگزارکننده دورهمرکز نوآوری اجتماعی مه نو
نحوه برگزاریمجازی
زمان برگزاری9 و11 و 14 و 18 شهریور ماه

( سلسله دوره های آموزشی توانمندسازی بانوان مه نو )

 

آموزش بانوان فعال در حوزه موضوعات اجتماعی یکی از ماموریت های مرکز مه نو می‌باشد. در این راستا اولین دوره آموزشی با عنوان «سلسله دوره های آموزشی توانمندسازی بانوان مه نو» در تاریخ 9 مرداد 1400 آغاز گردید.

این دوره با اهداف زیر طراحی شد

  • توانمندسازی و هم گفتمانی بازیگران عملیاتی در زمینه توانمندسازی زنان محروم
  • ارتباط با گروه های متخصص شناسایی شده در فاز 1 و تشکیل شبکه های منطقه ای مه نو
  • آشنایی و ارتباط گیری با گروه های جدید

سرفصل‌های ارائه شده

  • نقش بانوان در پیشرانی حرکت های اجتماعی
  • شبکه سازی نوین در راستای حل مسائل اجتماعی
  • کارآفرینی اجتماعی
  • محله محوری و به کارگیری نخبگانی محلی در حل مسائل بومی