◾◼ بررسی مسئله زنان سرپرست خانواده توسط مرکز نوآوری مه نو ◼◾

یکی از رسالت‌های مه نو، تشکیل شبکه‌ای از بانوان و توانمندسازی آنان جهت حل مساله‌ای از بانوان می‌باشد. در این راستا از جمله مسائلی که این مرکز در آغاز کار خود به بررسی آن پرداخت، مسئله  زنان سرپرست خانواده است.

برای ورود به مساله زنان سرپرست خانواده، هم زمان فاز پژوهش و شناسایی گروه های فعال انجام شد. در فاز شناسایی، گروه هایی که به صورت تخصصی و عملی برای حل این مساله ورود کرده بودند، در استان های مدنظر پایش شدند.

 همچنین در فاز  پژوهش، مطالعات پژوهشی در دو بخش انجام شد :

■ 1. بخش اول نگاه ها و راه حل هایی که برای این مساله در مقالات و پژوهش ها مطرح شده بودند، جمع اوری و دسته بندی شد.

■ 2. در بخش دوم طرح های ۷ نهاد و سازمان که حول مساله زن سرپرست خانواده ورود کرده بودند، استخراج و بررسی شد.

 

جمع بندی مطالعات این دو بخش، وجود خلا بزرگ نبود الگوی جامع برای حل مساله زن سرپرست خانواده در سطح کشور را نشان داد. این خلا بزرگ، نیاز به پژوهش‌های عمیق چند جانبه جهت ارائه الگوی اسلامی این مساله را دو چندان می کند.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!