( بازنگری نقش زنان استان لرستان در کنشگری های اجتماعی )

 

هدف از برگزاری این نشست تخصصی بالا بردن اعتماد به نفس و خودباوری در بانوان جهادی و ایجاد روحیه و انگیزه به آنان در جهت فعالیت های اجتماعی و بازنگری نقش زنان در کنشگرهای اجتماعی می باشد. به نوعی هویت بخشیدن به موقعیت اجتماعی زنان و اثر گذاری آنان در جامعه می ­توان اشاره کرد.

مخاطبین

بانوان جهادگر / فعالین اجتماعی استان لرستان

عنوان دورهرویداد باور
برگزارکننده دورهمدرسه جهادگران پیشران
نحوه برگزاریحضوری و مجازی
زمان برگزاریشهریور ماه 1401