عنوان دورهسلسله نشست های انتقال تجربه نصرا
برگزارکننده دورهنصرای استان تهران
نحوه برگزاریحضوری و مجازی
زمان برگزاریاسفند ماه 1400

این نشست با اهداف شبکه سازی و انتقال تجربه برگزار شد ، به این نحو که گروه های جهادی تهران به صورت حضوری شرکت کردند و گروه های جهادی سطح کشور نیز به صورت مجازی در نشست حاضر شدند.

 

همچنین در ادامه این سلسله نشست ها ، دو لایو با حضور سرکار خانم داروغه و سرکار خانم جلولی برگزار گردید.

 

بعد از برگزاری لایوها و جمع بندی آنها با برگزاری چند جلسه آسیب شناسی در کارگروه به این جمع بندی رسیدیم که انتقال تجربه را از طریق مصاحبه ها انجام بدهیم و در کنار آن شروع کنیم گروه های جهادی فعال تهران را شناسایی کنیم.

سرفصل‌های ارائه شده

  • چالش های حرکت های جهادی بانوان با تدریس سرکار خانم نظری در اسفند 1400
  • کارآفرینی و گروه های جهادی با تدریس سرکار خانم داروغه در اردیبهشت 1400
  • بررسی لزوم حمایت گرفتن از ارگان ها با تدریس سرکار خانم جلولی در فروردین 1400
  • مصاحبه های هماهنگ شده با خانم زاهدی(خیریه قدر علوی)- خانم جلولی (گروه مهاد) –خانم مطهری(گروه جنت الحسین)