عنوان دورهسمینار نقش بانوان در پیشرانی حرکت‌های اجتماعی
برگزارکننده دورهمرکز نوآوری اجتماعی مه نو
نحوه برگزاریحضوری و مجازی
زمان برگزاریشهریور ماه 1400

این سمینار با هدف انتقال مشکلات پیش رو در حوزه توانمندسازی بانوان محروم به مسئولین مربوطه برگزار گردید. ارائه دهندگان این سمینار، بانوان کارآفرینی بودند که دست به ایجاد اشتغال برای بانوان محروم و خودسرپرست زده بودند.

سرفصل‌های ارائه شده

  1. آشنایی با الگوهای مختلف کسب و کار برای بانوان محروم
  2. انتقال تجربه بین گروه‌های توانمندسازی حوزه کسب و کار
  3. بررسی موانع حوزه کسب و کار توانمندسازی بانوان محروم و خلاهای قانونی موجود
  4. برگزاری کارگاه‌های حضوری و مجازی با عناوین زیر:

 

  • کارگاه مجازی نحوه ارائه موثر
  • کارگاه مجازی آموزش نوشتن طرح کسب و کار
  • کارگاه حضوری کارگاه آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار و کارگاه BP
  • کارگاه حضوری امورمالی، بیمه، مالیات، بازاریابی دیجیتال