عنوان دورهقدرت و شکوه زن
برگزارکننده دورهزنان گام دوم
نحوه برگزاریحضوری
زمان برگزاریتیر ماه 1401

هدف اصلی کارگروه زنان گام دوم تبیین مسئله کنشگری زنان در عرصه های مختلف و بررسی موانع و نیاز سنجی در این مسیر است. به همین دلیل برای تحقق این هدف نیاز به برگزاری نشست و کارگروه های مختلفی برای مخاطبین است.

سرفصل‌های ارائه شده

  • اخلاق تشکیلاتی
  • زن و جمعیت
  • بررسی بحران جمعیت و فرزندآوری
  • ارائه الگوهای عملی توسط گروه‌های جهادی فعال در حوزه جمعیت