این نشست با موضوع بررسی تخصصی قدرت شناختی زنان با رویکرد حل مساله برگزار گردید.

از جمله اهداف این برگزاری این رویداد شامل موارد زیر است:

 

  • توانمند سازی بانوان فعال اجتماعی و جهادگر استان لرستان
  • تقویت توانایی حل مساله و شناسایی مساله
  • ارتباط گیری موثر و متناسب با نیازمندی های بانوان فعال اجتماعی
  • آشنایی با قدرت نیروی شناختی در بانوان فعال اجتماعی
عنوان دورهباور 3
برگزار کننده دورهمدرسه جهادگران پیشران
زمان برگزاریتیر ماه 1402
نحوه برگزاریمجازی